CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR/PRODUSELOR RED GARAGE/RIDEX

Prezentele Condiții Generale („Condiții Generale”) definesc termenii și condițiile de utilizare a site-ului RED GARAGE/RIDEX și a serviciilor/produselor RED GARAGE/RIDEX de către orice utilizatori.

Accesarea și utilizarea site-ului RED GARAGE/RIDEX, precum și înscrierea/participarea la Training-urile RED GARAGE/RIDEX implică acceptarea tacită a următoarelor Condiții Generale:

 1. Despre Training
  • 1.1. Cursantul se obligă să deţină asupra sa pe parcursul Training-ului un act de identitate valabil, precum şi permis de conducere categoria A în termenul de valabilitate şi care să nu facă obiectul vreunei măsuri de suspendare şi să le prezinte la orice solicitare a Instructorilor.
  • 1.2. Cursantul declară şi garantează că este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic susţinut şi pentru concentrare mentală intensă şi că nu suferă de niciun fel de afecţiuni sau dizabilităţi care ar putea aduce atingere în orice mod capacităţii de a controla un vehicul sau care i-ar putea pune în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică în timpul defăşurării Training-ului.
  • 1.3. Cursantul nu se va prezenta la Training sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor psihoactive sau a medicamentelor care i-ar putea afecta în orice mod abilităţile de conducere a vehiculelor şi/sau performanţele psiho-motorii. Orice suspiciune a Instructorilor cu privire la încălcarea acestei obligaţii va determina excluderea Cursantului de la Training, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea exclusivă a Instructorilor.
  • 1.4. Cursantul declară şi garantează că motocicleta pe care o va utiliza pe parcursul Training-ului corespunde normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului, este utilizată conform destinaţiei şi îndeplineşte toate condiţiile pentru a circula pe drumurile publice.
  • 1.5. Cursantul nu va pune în pericol în niciun mod, prin niciun fel de acţiuni sau inacţiuni, siguranţa Instructorilor, a altor cursanţi sau a oricăror persoane care participă la Training. Orice încălcare a acestei obligaţii va determina excluderea Cursantului de la Training, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea exclusivă a Instructorilor.
  • 1.6. Cursantul declară că acceptă necondiţionat şi irevocabil riscul suportării unor prejudicii ca urmare a participării la Training. Cursantul declară că îşi asumă integral răspunderea pentru participarea sa la Training, renunţând astfel la orice fel de pretenţii, solicitări de despăgubire împotriva RED GARAGE/RIDEX, Instructorilor şi/sau titularilor oricăror drepturi asupra spaţiului în care se desfăşoară Training-ul în legătură cu modul de desfăşurare a Training-ului sau pentru repararea oricăror prejudicii suportate în urma participării la Training sau în legătură cu acesta.
  • 1.7. Cursantul îşi dă consimţământul expres şi neechivoc ca datele cu caracter personal care îl privesc, inclusiv a Codului Numeric Personal, să fie colectate de RED GARAGE/RIDEX, urmând a fi prelucrate cu respectarea condiţiilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în următoarele scopuri: reclamă, marketing şi publicitate, statistică, precum şi pentru proiectul „şcoală moto”.
  • 1.8. Cursantul se obligă să utilizeze informaţiile şi tehnicile deprinse în urma Training-ului exclusiv în scop personal şi să nu folosească astfel de informaţii sau tehnici în niciun mod pentru obţinerea de beneficii materiale sau de altă natură, direct sau indirect, fără un acord prealabil în formă scrisă din partea RED GARAGE/RIDEX.
  • 1.9. RED GARAGE/RIDEX se obligă să depună toate diligenţele pentru desfăşurarea Training-ului în condiţii optime şi sub îndrumarea unor Instructori având competenţele şi pregătirea necesară.
  • 1.10. RED GARAGE/RIDEX este exonerată de orice răspundere pentru orice fel de prejudicii directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile suportate de Cursant sau de orice alte persoane în urma sau în legătură cu derularea Training-ului. RED GARAGE/RIDEX nu răspunde în nicio situaţie pentru distrugeri sau degradări de orice natură ale echipamentului de protecţie sau ale motocicletei Cursantului, ale oricăror bunuri aparţinând terţilor şi nici pentru vătămări corporale sau suferinţe fizice sau psihice suportate de Cursant sau de orice terţi pe parcursul sau în urma ori în legătură cu derularea Training-ului.
  • 1.11. Desfăşurarea Training-ului nu este, în principiu, împiedicată de eventuale condiţii meteo nefavorabile (cum ar fi vânt, ploaie). Cu toate acestea, Instructorii pot decide unilateral suspendarea, întreruperea sau amânarea Training-ului, inclusiv în caz de condiţii meteo nefavorabile.
  • 1.12. RED GARAGE/RIDEX nu va avea niciun fel de obligaţii şi va fi exonerată de orice răspundere faţă de Cursant pentru orice suspendări, întreruperi sau amânări ale Training-ului cauzate de acţiuni sau inacţiuni ale terţilor sau din culpa Cursantului.
  • 1.13. Orice întârziere a Cursantului faţă de ora programată pentru începerea Training-ului poate determina excluderea Cursantului de la Training, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea exclusivă a Instructorilor.
  • 1.14. In cazul neparticipării la Training, Cursantului i se va returna remunerația achitată în avans în cazul în care acesta notifică RED GARAGE/RIDEX în scris cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data la care are loc Training-ul. În cazul în care Cursantul nu notifică neparticiparea în termenul menționat mai sus, remunerația nu se returneaza. Excepție fac cazurile de boală sau accident dovedite în scris, cu documente justificative.
  • 1.15. Înainte de începerea Training-ului, echipamentul de protecţie şi motocicleta Cursantului vor fi supuse obligatoriu verificării de către Instructori cu scopul depistării oricăror eventuale disfuncţionalităţi şi/sau defecte care ar putea pune în pericol desfăşurarea în condiţii optime a Training-ului, siguranţa Cursantului, a Instructorilor sau a altor persoane participante ori integritatea echipamentelor utilizate pentru desfăşurarea Training-ului. Separat, RED GARAGE/RIDEX îşi rezervă dreptul de a verifica, prin intermediul Instructorilor, echipamentul de protecţie şi motocicleta Cursantului oricând pe parcursul Training-ului.
  • 1.16. Dacă în urma verificărilor se constată orice disfuncţionalităţi şi/sau defecte, indiferent de gravitatea sau extinderea acestora, Cursantul va fi exclus de la de la Training, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea Instructorilor.

_

 1. Produsele sau serviciile RED GARAGE/RIDEX

Activităţile desfăşurate de RED GARAGE/RIDEX (în special, organizarea sesiunilor de instruire) nu reprezintă activităţi de pregătire teoretică sau practică în vederea prezentării la examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi nu pot fi în nicio circumstanță considerate ca înlocuind astfel de activităţi, acestea putând fi efectuate numai în cadrul școlilor de șoferi auto. Pentru evitarea oricăror dubii, RED GARAGE SRL nu este autorizată de Autoritatea Rutieră Română ca şcoală de conducători auto şi nu face parte din cadrul instituţional naţional în domeniul siguranţei rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea prezentării la examenul pentru obţinerea permisului de conducere, în condiţiile prevăzute de Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 sau de actele normative subsecvente.

Orice persoană interesată de produse sau servicii prezentate pe site-ul RED GARAGE/RIDEX este invitată să contacteze RED GARAGE/RIDEX folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză, cât şi asupra condiţiilor contractuale, costurilor, informaţiilor tehnice sau de altă natură.

Pentru evitarea oricăror dubii, înscrierea în vederea participării la sesiunile de instruire este supusă în mod obligatoriu unei aprobări prealabile, în urma analizării îndeplinirii condiţiilor de participare de către solicitant şi a verificării disponibilităţii locului solicitat într-o anumită sesiune de instruire. Nicio înscriere, indiferent dacă este efectuată prin completarea şi trimiterea unui formular descărcat de pe site-ul RED GARAGE/RIDEX sau în alt mod adecvat, nu produce efecte până la momentul primirii de către solicitant a unei confirmări scrise din partea reprezentanţilor RED GARAGE/RIDEX, atestând validarea înscrierii, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de participare şi a confirmării disponibilităţii locului în respectiva sesiune de instruire.

_

 1. Neangajarea răspunderii

Conţinutul informaţiilor se referă, în principal, la descrierea activităţilor, produselor şi/sau serviciilor RED GARAGE/RIDEX.

RED GARAGE/RIDEX depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte, pentru remedierea oricăror eventuale erori şi pentru permanenta actualizare a tuturor informaţiilor disponibile pe site.

Totodată, RED GARAGE/RIDEX depune toate eforturile pentru a se asigura că materialele disponibile pe site nu au potentialul de a genera pericole informatice, prin utilizarea de tehnologii antivirus avansate. Este indicat pentru utilizatori să folosească un soft antivirus la descărcarea materialelor de pe site. RED GARAGE/RIDEX nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderi, daune sau distrugeri cauzate datelor sau calculatoarelor utilizatorilor site-ului survenite în urma descărcării sau utilizării materialelor disponibile pe acest site.

Pentru evitarea oricăror dubii, RED GARAGE/RIDEX nu poate fi obligată la suportarea prejudiciilor directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, care ar putea fi suferite în orice mod prin utilizarea site-ului. Astfel, RED GARAGE/RIDEX nu garantează în niciun mod pentru:

 • întreruperi sau dificultăţi întâmpinate în timpul utilizării site-ului;
 • perturbarea în orice mod a funcţionării oricăror sisteme prin utilizarea site-ului;
 • transmiterea oricăror programe sau componente care ar putea dăuna utilizatorilor, inclusiv de tipul viruşilor informatici.
  __
 1. Drepturile asupra conţinutului site-ului

RED GARAGE/RIDEX îşi rezervă dreptul de a modifica/revizui conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Conţinutul site-ului RED GARAGE/RIDEX (cuprinzând toate componentele sale perceptibile, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video/audio, aplicaţii) intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 8/1196 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituind obiect al protecţiei reglementate de aceste dispoziţii, toate drepturile fiind rezervate, fără ca nicio altă notificare sau informare să fie necesară în acest sens. Site-ul RED GARAGE/RIDEX poate conţine imagini protejate de dreptul de autor aparţinând altor furnizori.

Orice reproducere, afişare, distribuire, difuzare, transmitere, publicare, comercializare, includere în materiale derivate, modificare sau utilizare a conţinutului site-ului în orice scop şi prin utilizarea oricăror mijloace este strict interzisă, cu excepţia descărcării pentru uzul personal a informaţiilor publicate pe site sau a cazului în care RED GARAGE/RIDEX îşi dă acordul prealabil, în formă scrisă.

Toate drepturile asupra mărcilor sau denumirilor RED GARAGE/RIDEX (incluzând, fără limitare, drepturile asupra mărcii înregistrate Red Garage Motorcycles & Adventure) aparţin în exclusivitate societăţii RED GARAGE SRL sau reprezentanţilor legali ai acesteia.

_

 1. Legături cu alte site-uri

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de RED GARAGE/RIDEX utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării unor asemenea legături sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare aplicabile pentru respectivele site-uri. Pentru evitarea oricăror dubii, RED GARAGE/RIDEX nu garantează în niciun mod pentru exactitatea sau actualizarea informaţiilor prezentate pe site-urile la care se face trimitere pe site-ul său.

_

 1. Spam

RED GARAGE/RIDEX nu utilizează mesaje spam, prin trimiterea de mesaje electronice nesolicitate, de natură comercială, unui destinatar cu care nu s-a avut nicio corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu îi mai fie trimise astfel de mesaje electronice. Numai la solicitarea utilizatorului, RED GARAGE/RIDEX poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, asigurând utilizatorului posibilitatea de a opta pentru a nu mai primi astfel de mesaje electronice.

_

 1. Cookies

Site-ul RED GARAGE/RIDEX foloseşte cookies. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează site-ul. Site-ul folosește cookies pentru diferențierea utilizatorilor fără a stoca informații personale identificabile, în scopul îmbunătăţirii navigării pe site. Continuarea navigării pe acest site constituie o acceptare a utilizării cookies de către RED GARAGE/RIDEX.

_

 1. Link-uri spre site-ul RED GARAGE/RIDEX

Link-urile spre site-ul RED GARAGE/RIDEX sunt permise numai către secţiunea Acasă. Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al lui RED GARAGE SRL.

_

 1. Date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului

RED GARAGE SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Strada Cerului Nr. 2, Sat Ostratu – „Paradisul Verde”, Comuna Corbeanca, Judeţul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J23/486/2015, având Cod Unic de Înregistrare 32761921, a notificat prelucrarea datelor cu caracter personal Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal , prelucrând date cu caracter personal în următoarele scopuri: reclamă, marketing şi publicitate, statistică, precum şi pentru proiectul „şcoală moto”.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, RED GARAGE SRL are obligaţia de a lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal care îi sunt furnizate şi de a prelucra aceste date numai pentru scopurile specificate.

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta secţiune includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, cetăţenie, semnătură, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţă, adresa de e-mail, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, care servesc la identificarea utilizatorului. RED GARAGE SRL nu va folosi aceste date fără aprobarea utilizatorului.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea înscrierii la sesiunile de instruire organizate de RED GARAGE SRL şi pentru încheierea contractelor în acest scop.

Completarea oricăror formulare descărcate de pe site-ul RED GARAGE/RIDEX implică obligatia utilizatorilor de a furniza date şi informatii complete, exacte, actuale şi reale. Furnizarea de către utilizatori a oricăror date şi informaţii false este interzisă, iar răspunderea în acest caz revine exclusiv respectivilor utilizatori.

Prin completarea formularelor descărcate de pe site-ul RED GARAGE/RIDEX, utilizatorul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie colectate de RED GARAGE SRL, urmând a fi prelucrate de operator cu respectarea condiţiilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin completarea formularului de abonare la newsletter, persoana vizată îşi dă acordul să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail. În cazul în care utilizatorul nu doreşte să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail nu va completa formularul de abonare la newsletter sau va selecta comanda de dezabonare din mesajul primit ca urmare a abonării la newsletter.

Furnizarea oricăror date cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate anterior implică dobândirea calităţii de persoană vizată, în accepţiunea Legii nr. 677/2001.

Scopurile colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal de către RED GARAGE SRL sunt:

 • transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing;
 • efectuarea de statistici interne;
 • organizarea sesiunilor de instruire în cadrul proiectului „şcoală moto”.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile indicate mai sus se face fără ca niciun fel de alte obligaţii sau formalităţi să fie necesare din partea RED GARAGE SRL.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi utilizate de către RED GARAGE SRL în scopurile menţionate mai sus şi nu vor face obiectul unei dezvăluiri către terţi.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc:

 • dreptul de informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul de opoziţie;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiţiei.

Persona vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc şi de a solicita ştergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă la sediul RED GARAGE SRL din Strada Cerului Nr. 2, Sat Ostratu- „Paradisul Verde”, Comuna Corbeanca, Judeţul Ilfov.

Datele cu caracter personal colectate nu vor face obiectul unui transfer în străinătate.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în colectarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului.

_

 1. Dispoziţii finale

Prezentele Condiţii Generale sunt guvernate de şi urmează a fi interpretate în conformitate cu legea română.

Condiţiile Generale pot fi în mod periodic modificate sau actualizate, iar orice astfel de modificare sau actualizare va fi publicată pe site.

Accesarea şi navigarea pe site-ul RED GARAGE/RIDEX presupune luarea la cunoştinţă şi exprimarea acordului cu privire la prezentele Condiţii Generale.

Pentru orice nelămurire în legătură cu utilizarea site-ului RED GARAGE/RIDEX, vă rugăm să ne contactaţi folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului.