CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR/PRODUSELOR RED GARAGE/RIDEX

Prezentele Condiții Generale („Condiții Generale”) definesc termenii și condițiile de utilizare a site-ului RED GARAGE/RIDEX și a serviciilor/produselor RED GARAGE/RIDEX de către orice utilizatori.

Accesarea și utilizarea site-ului RED GARAGE/RIDEX, precum și înscrierea/participarea la training-urile și/sau tururile RED GARAGE/RIDEX implică acceptarea tacită a următoarelor Condiții Generale:

 1. Despre Training/Tur

În sensul acestor Condiții Generale orice eveniment organizat de RED GARAGE/RIDEX, indiferent de denumirea sa pe site-ul RED GARAGE/RIDEX , de secțiunea site-ului RED GARAGE/RIDEX  în care este promovat, de durata, conținutul și/sau formatul acestuia, este denumit în continuare “Training”, și orice participant sau potential participant la un asemenea eveniment este denumit în continuare “Cursant”.

 • 1.1. Cursantul se obligă să deţină asupra sa pe parcursul Training-ului un act de identitate valabil, precum şi permis de conducere categoria A, A1 sau A2, în funcție de motocicleta cu care se prezintă la Training, aflat în termenul de valabilitate şi care să nu facă obiectul vreunei măsuri de suspendare, şi să le prezinte la orice solicitare a Instructorilor.
 • 1.2. Cursantul declară şi garantează că este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic susţinut şi pentru concentrare mentală intensă şi că nu suferă de niciun fel de afecţiuni sau dizabilităţi care ar putea aduce atingere în orice mod capacităţii de a controla un vehicul sau care i-ar putea pune în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică în timpul defăşurării Training-ului.
 • 1.3. Cursantul nu se va prezenta la Training sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor psihoactive sau a medicamentelor care i-ar putea afecta în orice mod abilităţile de conducere a vehiculelor şi/sau performanţele psiho-motorii. Orice suspiciune a Instructorilor cu privire la încălcarea acestei obligaţii va determina excluderea Cursantului de la Training, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea exclusivă a Instructorilor.
 • 1.4. Cursantul declară şi garantează că motocicleta pe care o va utiliza pe parcursul Training-ului corespunde permisului de conducere deținut de Cursant, precum și normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului, că aceasta este utilizată conform destinaţiei şi îndeplineşte toate condiţiile pentru a circula pe drumurile publice.
 • 1.5. Cursantul nu va pune în pericol în niciun mod, prin niciun fel de acţiuni sau inacţiuni, siguranţa Instructorilor, a altor cursanţi sau a oricăror persoane care participă la Training. Orice încălcare a acestei obligaţii va determina excluderea Cursantului de la Training, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea exclusivă a Instructorilor.
 • 1.6. Cursantul declară că acceptă necondiţionat şi irevocabil riscul suportării unor prejudicii ca urmare a participării la Training. Cursantul declară că îşi asumă integral răspunderea pentru participarea sa la Training, renunţând astfel la orice fel de pretenţii, solicitări de despăgubire împotriva RED GARAGE/RIDEX, Instructorilor şi/sau titularilor oricăror drepturi asupra spaţiului în care se desfăşoară Training-ul în legătură cu modul de desfăşurare a Training-ului sau pentru repararea oricăror prejudicii suportate în urma participării la Training sau în legătură cu acesta.
 • 1.7. Cursantul îşi dă consimţământul expres şi neechivoc ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie colectate de RED GARAGE/RIDEX, urmând a fi prelucrate cu respectarea condiţiilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în următoarele scopuri: reclamă, marketing şi publicitate, statistică, precum şi pentru proiectul „şcoală moto”.
 • 1.8. Cursantul se obligă să utilizeze informaţiile şi tehnicile deprinse în urma Training-ului exclusiv în scop personal şi să nu folosească astfel de informaţii sau tehnici în niciun mod pentru obţinerea de beneficii materiale sau de altă natură, direct sau indirect, fără un acord prealabil în formă scrisă din partea RED GARAGE/RIDEX.
 • 1.9. RED GARAGE/RIDEX se obligă să depună toate diligenţele pentru desfăşurarea Training-ului în condiţii optime şi sub îndrumarea unor Instructori având competenţele şi pregătirea necesară.
 • 1.10. RED GARAGE/RIDEX este exonerată de orice răspundere pentru orice fel de prejudicii directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, suportate de Cursant sau de orice alte persoane în urma sau în legătură cu derularea Training-ului. RED GARAGE/RIDEX nu răspunde în nicio situaţie pentru distrugeri sau degradări de orice natură ale echipamentului de protecţie sau ale motocicletei Cursantului, ale oricăror bunuri aparţinând terţilor şi nici pentru vătămări corporale sau suferinţe fizice sau psihice suportate de Cursant sau de orice terţi pe parcursul sau în urma ori în legătură cu derularea Training-ului.
 • 1.11. Desfăşurarea Training-ului nu este, în principiu, împiedicată de eventuale condiţii meteo nefavorabile (cum ar fi vânt, ploaie). Cu toate acestea, Instructorii pot decide unilateral suspendarea, întreruperea sau amânarea Training-ului, inclusiv în caz de condiţii meteo nefavorabile.
 • 1.12. RED GARAGE/RIDEX nu va avea niciun fel de obligaţii şi va fi exonerată de orice răspundere faţă de Cursant pentru orice suspendări, întreruperi, amânări sau anulări ale Training-ului cauzate de acţiuni sau inacţiuni ale terţilor, din culpa Cursantului sau din cauze independente de voința RED GARAGE/RIDEX.
 • 1.13. În cazul în care Training-ul nu poate fi organizat din motive neimputabile RED GARAGE/RIDEX, Cursantul nu va putea solicita rezilierea raportului contractual și nici nu va putea pretinde rambursări sau daune-interese de la RED GARAGE/RIDEX. RED GARAGE/RIDEX va depune toate eforturile pentru a sprijini Cursantul în recuperarea sumelor plătite, dar nu va avea nicio obligație de a rambursa sumele plătite de către Cursant decât în cazul în care RED GARAGE/RIDEX a recuperat aceste sume în integralitate de la furnizorii/subcontractanții săi.
 • 1.14. Orice întârziere a Cursantului faţă de ora programată pentru începerea Training-ului poate determina excluderea Cursantului de la Training, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea exclusivă a Instructorilor.
 • 1.15. In cazul neparticipării la Training, Cursantului i se va returna remunerația achitată în avans în cazul în care acesta notifică RED GARAGE/RIDEX în scris cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de data la care are loc Training-ul. În cazul în care Cursantul nu notifică neparticiparea în termenul menționat mai sus, remunerația nu se returneaza. Excepție fac cazurile de boală sau accident dovedite în scris, cu documente justificative, care fac fizic imposibilă participarea la Training.
 • 1.16. Înainte de începerea Training-ului, echipamentul de protecţie şi motocicleta Cursantului vor fi supuse obligatoriu verificării de către Instructori cu scopul depistării oricăror eventuale disfuncţionalităţi şi/sau defecte care ar putea pune în pericol desfăşurarea în condiţii optime a Training-ului, siguranţa Cursantului, a Instructorilor sau a altor persoane participante ori integritatea echipamentelor utilizate pentru desfăşurarea Training-ului. Separat, RED GARAGE/RIDEX îşi rezervă dreptul de a verifica, prin intermediul Instructorilor, echipamentul de protecţie şi motocicleta Cursantului oricând pe parcursul Training-ului.
 • 1.17. Dacă în urma verificărilor se constată orice disfuncţionalităţi şi/sau defecte, indiferent de gravitatea sau extinderea acestora, Cursantul va fi exclus de la de la Training, luarea unei asemenea măsuri fiind lăsată la aprecierea Instructorilor.
 • 1.18. Forţa majoră exonerează de răspundere Partea care a invocat-o, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare și/sau cu întârziere a obligațiilor acesteia cauzată de un eveniment de forță majoră, în conformitate cu prevederile prezentelor condiții și ale legii române. Forță majoră înseamnă orice eveniment sau cauză exterioară, independentă de voința părților, care nu este imputabilă niciuneia dintre părți, insurmontabilă, care nu poate fi prevăzută, controlată sau depășită de către părți și care determină neîndeplinirea, îndeplinirea nesatisfăcătoare sau întârziată de către una dintre părți, în tot sau în parte, a oricărora dintre obligațiile acestora, de exemplu, dar fără a se limita la: război (civil sau între state, declarat sau nedeclarat), anarhie, rebeliune, revoluție, insurecție, lovitură de stat, acte de terorism, orice fel de grevă sau conflict de muncă (cu excepția grevelor sau conflictelor de muncă care afectează personalul părții care invocă forța majoră), embargo, epidemii, pandemii (inclusiv cea legată de COVID-19 sau SARS-CoV-2), carantină, acte sau măsuri guvernamentale sau ale autorităților din România sau din alt stat (inclusiv cele în legătură cu COVID-19 sau SARS-CoV-2), ruina unor edificii cu privire la care partea care invocă forță majoră nu este responsabilă, ruina sau afectarea majoră a unor căi de comunicații, orice fel de catastrofe naturale, cutremure, explozii, cataclisme și orice  alte fenomene meteorologice nefavorabile excepționale (precum secetă, tornade, furtuni, inundații, grindină, taifun, cicloane, tsunami, alunecări de teren). Partea care invocă evenimentul de forță majoră îl va notifica celeilalte părți în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii acestuia. Pe durata forței majore și limitat la obligațiile/părțile de obligații afectate, executarea acestor obligații poate fi suspendată sau raportul contractual poate fi considerat desființat în mod unilateral, de către oricare dintre părți, notificând cealaltă parte în acest sens. În acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte.
 • 1.19. Litigiile născute din sau în legatură cu accesarea și utilizarea site-ului RED GARAGE/RIDEX, precum și din sau în legatură cu înscrierea/participarea la training-urile și/sau tururile RED GARAGE/RIDEX  vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor fi deduse spre soluționare instanțelor de drept comun competente pentru sediul RED GARAGE/RIDEX. Legea aplicabilă este legea română.

_

 1. Produsele sau serviciile RED GARAGE/RIDEX

Activităţile desfăşurate de RED GARAGE/RIDEX (în special, organizarea sesiunilor de instruire) nu reprezintă activităţi de pregătire teoretică sau practică în vederea prezentării la examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi nu pot fi în nicio circumstanță considerate ca înlocuind astfel de activităţi, acestea putând fi efectuate numai în cadrul școlilor de șoferi auto. Pentru evitarea oricăror dubii, RED GARAGE SRL nu este autorizată de Autoritatea Rutieră Română ca şcoală de conducători auto şi nu face parte din cadrul instituţional naţional în domeniul siguranţei rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea prezentării la examenul pentru obţinerea permisului de conducere, în condiţiile prevăzute de Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 sau de actele normative subsecvente.

Orice persoană interesată de produse sau servicii prezentate pe site-ul RED GARAGE/RIDEX este invitată să contacteze RED GARAGE/RIDEX folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză, cât şi asupra condiţiilor contractuale, costurilor, informaţiilor tehnice sau de altă natură.

Pentru evitarea oricăror dubii, înscrierea în vederea participării la sesiunile de instruire este supusă în mod obligatoriu unei aprobări prealabile, în urma analizării îndeplinirii condiţiilor de participare de către solicitant şi a verificării disponibilităţii locului solicitat într-o anumită sesiune de instruire. Nicio înscriere, indiferent dacă este efectuată prin completarea şi trimiterea unui formular descărcat de pe site-ul RED GARAGE/RIDEX sau în alt mod adecvat, nu produce efecte până la momentul primirii de către solicitant a unei confirmări scrise din partea reprezentanţilor RED GARAGE/RIDEX, atestând validarea înscrierii, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de participare şi a confirmării disponibilităţii locului în respectiva sesiune de instruire.

_

 1. Neangajarea răspunderii

Conţinutul informaţiilor se referă, în principal, la descrierea activităţilor, produselor şi/sau serviciilor RED GARAGE/RIDEX.

RED GARAGE/RIDEX depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte, pentru remedierea oricăror eventuale erori şi pentru permanenta actualizare a tuturor informaţiilor disponibile pe site.

Totodată, RED GARAGE/RIDEX depune toate eforturile pentru a se asigura că materialele disponibile pe site nu au potentialul de a genera pericole informatice, prin utilizarea de tehnologii antivirus avansate. Este indicat pentru utilizatori să folosească un soft antivirus la descărcarea materialelor de pe site. RED GARAGE/RIDEX nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderi, daune sau distrugeri cauzate datelor sau calculatoarelor utilizatorilor site-ului survenite în urma descărcării sau utilizării materialelor disponibile pe acest site.

Pentru evitarea oricăror dubii, RED GARAGE/RIDEX nu poate fi obligată la suportarea prejudiciilor directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, care ar putea fi suferite în orice mod prin utilizarea site-ului. Astfel, RED GARAGE/RIDEX nu garantează în niciun mod pentru:

 • întreruperi sau dificultăţi întâmpinate în timpul utilizării site-ului;
 • perturbarea în orice mod a funcţionării oricăror sisteme prin utilizarea site-ului;
 • transmiterea oricăror programe sau componente care ar putea dăuna utilizatorilor, inclusiv de tipul viruşilor informatici.
  __
 1. Drepturile asupra conţinutului site-ului

RED GARAGE/RIDEX îşi rezervă dreptul de a modifica/revizui conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Conţinutul site-ului RED GARAGE/RIDEX (cuprinzând toate componentele sale perceptibile, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video/audio, aplicaţii) intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituind obiect al protecţiei reglementate de aceste dispoziţii, toate drepturile fiind rezervate, fără ca nicio altă notificare sau informare să fie necesară în acest sens. Site-ul RED GARAGE/RIDEX poate conţine imagini protejate de dreptul de autor aparţinând altor furnizori.

Orice reproducere, afişare, distribuire, difuzare, transmitere, publicare, comercializare, includere în materiale derivate, modificare sau utilizare a conţinutului site-ului în orice scop şi prin utilizarea oricăror mijloace este strict interzisă, cu excepţia descărcării pentru uzul personal a informaţiilor publicate pe site sau a cazului în care RED GARAGE/RIDEX îşi dă acordul prealabil, în formă scrisă.

Toate drepturile asupra mărcilor sau denumirilor RED GARAGE/RIDEX (incluzând, fără limitare, drepturile asupra mărcii înregistrate Red Garage Motorcycles & Adventure) aparţin în exclusivitate societăţii RED GARAGE SRL sau reprezentanţilor legali ai acesteia.

_

 1. Legături cu alte site-uri

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de RED GARAGE/RIDEX utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării unor asemenea legături sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare aplicabile pentru respectivele site-uri. Pentru evitarea oricăror dubii, RED GARAGE/RIDEX nu garantează în niciun mod pentru exactitatea sau actualizarea informaţiilor prezentate pe site-urile la care se face trimitere pe site-ul său.

_

 1. Spam

RED GARAGE/RIDEX nu utilizează mesaje spam, prin trimiterea de mesaje electronice nesolicitate, de natură comercială, unui destinatar cu care nu s-a avut nicio corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu îi mai fie trimise astfel de mesaje electronice. Numai la solicitarea utilizatorului, RED GARAGE/RIDEX poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, asigurând utilizatorului posibilitatea de a opta pentru a nu mai primi astfel de mesaje electronice.

_

 1. Cookies

Site-ul RED GARAGE/RIDEX foloseşte cookies. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează site-ul. Site-ul folosește cookies pentru diferențierea utilizatorilor fără a stoca informații personale identificabile, în scopul îmbunătăţirii navigării pe site. Continuarea navigării pe acest site constituie o acceptare a utilizării cookies de către RED GARAGE/RIDEX.

_

 1. Link-uri spre site-ul RED GARAGE/RIDEX

Link-urile spre site-ul RED GARAGE/RIDEX sunt permise numai către secţiunea Acasă. Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al lui RED GARAGE SRL.

_

 1. Dispoziţii finale

Prezentele Condiţii Generale sunt guvernate de şi urmează a fi interpretate în conformitate cu legea română.

Condiţiile Generale pot fi în mod periodic modificate sau actualizate, iar orice astfel de modificare sau actualizare va fi publicată pe site.

Accesarea şi navigarea pe site-ul RED GARAGE/RIDEX presupune luarea la cunoştinţă şi exprimarea acordului cu privire la prezentele Condiţii Generale.

Pentru orice nelămurire în legătură cu utilizarea site-ului RED GARAGE/RIDEX, vă rugăm să ne contactaţi folosind oricare dintre mijloacele indicate la secţiunea Contact a site-ului.

_

10. Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale pe care le specificați în formularul de înscriere și în contractul de training sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date personale Red Garage SRL, cu sediul în Strada Cerului Nr. 2, Sat Ostratu – „Paradisul Verde”, Comuna Corbeanca, Judeţul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J23/486/2015, având Cod Unic de Înregistrare 32761921 („Red Garage”).

Această informare privește toate datele personale colectate prin formularul de înscriere la trainingurile organizate de Red Garage și prin contractele încheiate cu dvs. pentru desfășurarea acestor traininguri („Trainingurile”), iar acestea sunt enumerate mai jos.

Datele personale pe care le prelucrăm

Prin completarea formularului de înscriere disponibil în format online, colectăm de la dvs. următoarele date personale: numele complet, adresa completă, numărul de telefon și adresa de e-mail, marca, modelul și anul fabricației motocicletei dvs. Prin completarea contractului de training disponibil în format fizic, colectăm de la dvs. următoarele date personale: numele complet, adresa completă, CNP, numarul și seria actului dvs. de identitate, data și autoritatea emitentă.

Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar, prin intermediul formularului de înscriere și/sau prin intermediul contractului de training, precum și din cadrul materialelor foto-video realizate de noi pe parcursul desfășurării Trainingurilor, dacă v-ați dat acordul în acest sens.

Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideți dacă să ne furnizați aceste date personale. Cu toate acestea participarea la Traininguri nu este posibilă în lipsa furnizării datelor personale din formularul de înscriere și din contractul de training.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Datele personale colectate sunt prelucrate pe baza consimțământului expres obținut de la dvs. prin intermediul formularului de înscriere în format online, consimțământ colectat la momentul înscrierii la Training, și prin intermediul contractului de training în format fizic, consimțământ colectat la momentul începerii Trainingului.

Datele personale colectate de către noi vor fi folosite exclusiv în vederea organizării si desfășurării în condiții optime a Trainingului. Astfel:

 • Avem nevoie de marca, modelul și anul fabricației motocicletei dvs. pentru a ne asigura că aceasta corespunde cerințelor de participare la Training;
 • Folosim numele dvs., adresa dvs., CNP-ul, numarul și seria actului dvs. de identitate, data și autoritatea emitentă, pentru încheierea valabilă a contractului de training și pentru emiterea facturii fiscale pentru prețul Trainingului, conform obligațiilor noastre legale.
 • Folosim numărul dvs. de telefon și adresa dvs. de email pentru a vă informa cu privire la detaiile participării dvs. la Training;
 • În cazul în care sunteți de acord, vom folosi imaginea dvs. așa cum apare în materialele foto-video surprinse în cadrul Atelierului, în scopuri de marketing, pentru a promova Trainingul, inclusiv prin publicarea pe canalele de social media;
 • În cazul în care sunteți de acord, vom folosi datele dvs. de contact pentru a vă contacta ulterior Trainingului în scopul de a vă transmite informații cu privire la alte Traininguri organizate de noi.

Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru organizarea, desfășurarea și promovarea Trainingului, precum și la informarea dvs. cu privire la alte Trainiguri organizate de noi.

Durata de stocare

Datele dvs. personale prelucrate în scopul încheierii contractului de training și în scopul emiterii facturii fiscale vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani. Celelalte date vor fi stocate pentru o perioadă de 2 ani. În același sens, dacă stocarea altor date personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele personale în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale.

Daca vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor personale colectate sau ne solicitați în orice alt mod să ștergem datele personale colectate, vom proceda la ștergerea acestora în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile, cu excepția acelora menționate mai sus pe care trebuie să le păstrăm pentru respectarea obligațiilor noastre legale.

Persoane terțe

Ca regulă, nu divulgăm sau transferăm datele dvs. personale către terți. Cu toate acestea, în măsura în care divulgarea sau transferul acestora sunt obligatorii prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer.

Securitatea datelor personale

Pentru noi securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității și confidențialității datelor personale prelucrate. Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dvs. vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs.

Cunoașteți-vă drepturile

Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal: (1) dreptul de acces la datele personale; (2) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale; (3) dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale; (4) dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale; (5) dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale.

Exercitați-vă drepturile

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la: adresa de e-mailmatei.albulescu@ridex.ro.

Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.

În cazul în care consideraţi că nu am soluționat toate cererile dvs. sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul şi la soluţia plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp. De asemenea, puteţi să vă adresați împotriva noastră și direct instanțelor de judecată competente.

Vă mulţumim că ne-aţi încredinţat datele dvs. personale şi că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care le prelucrăm. Va rugăm nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri.

Transferul datelor către MailChimp

Utilizăm MailChimp ca platformă de automatizare a operațiunilor de marketing. Când folosesti formularele de pe site ca să te abonezi la newsletterul nostru, prin apăsarea butonului de trimitere și/sau abonare confirmi că ești de acord ca informațiile pe care le furnizezi să fie transferate către MailChimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) pentru procesare în concordanță cu Politica lor de confidențialitate și Termenii lor, pe care îi poți consulta folosind linkurile de mai jos:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://mailchimp.com/legal/terms/

Dacă nu ești de acord cu acest transfer de informații, nu înțelegi sau nu ești de acord cu Politica de confidențilitate și/sau Termenii practicați de MailChimp, te rugăm să nu te abonezi la newsletterul nostru. Pentru suport și informații poți lua legătura cu noi prin telefon sau email. Mulțumim.